Investors in Cats
Welsh Icons - Welsh Language
English - Welsh Mini Dictionary

Welsh Icons
About Wales

and all things Welsh

 Back

 Previous

Next

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T U V W Y Z

 English - Welsh Dictionary

 sacrifice - aberthu, aberth
 sad - trist, prudd
 safe - diogel
 said - meddai
 sail - hwylio
 sailor - morwr
 sale - gwerthiant
 salmon - gleisiad, eog, samwn
 salt - halen
 sanctuary - lloches
 sand - tywod
 Santa Claus - Si�n Corn
 satellite - lloeren
 satellite dish - soser lloeren
 satisfied - wedi bodloni, bodlon
 satisfy - diwallu
 Saturday - dydd Sadwrn
 sausage - selsig
 save - achub, arbed
 save from - cadw rhag
 say - dweud
 say grace - gofyn bendith
 says - meddai
 scales - clorian
 scarcely - prin
 scare - tarfu
 scarecrow - bwgan brain
 scatter - tarfu
 scented - aroglus
 scents - arogleuon
 scheme - cynllun, dull
 scholar - ysgolhaig
 scholarship - ysgoloriaeth
 school - ysgol
 scold - dwrdio
 score - sg�r
 scorn - dirmyg
 Scot - Albanwr, Albanes
 Scots Gaelic - Gaeleg yr Alban
 Scotswoman - Albanes
 scraps - manion
 screw - sgriw
 sea - m�r
 seal - selio, morlo
 seamstress - gwniadwraig, gwniadyddes
 search - ymchwil
 search for - chwilio am
 season - tymor
 second - ail
 second class - eilradd
 second hand - ail law
 secret - cyfrinach
 secretary - sgrifenyddes
 sectarian - enwadol
 sectarianism - enwadaeth
 section - adran
 sections - adrannau
 security - gwarant
 see - gweld
 seed - had
 seek - ceisio
 seek or marry a husband - gwra
 seek or marry a wife - gwreica
 select - dewis
 self-possession - hunanfeddiant
 self esteem - hunanbarch
 selfish - hunanol
 sell - gwerthu
 send - danfon, anfon
 send to - danfon at, anfon at, hala at
 sensation - teimlad
 sense - synhwyro
 sensible - synhwyrol, call
 separate - gwahanu, ar wah�n
 September - Medi
 series - cyfres
 serious - difrifol
 seriousness - difrifwch
 sermon - pregeth
 servant - gwas
 servile - gwasaidd
 set on fire - goddeithio
 set out - cychwy
 setting - lleoliad
 settlers - gwladychwyr
 seven - saith
 seventeen - dau ar bymtheg
 seventh - seithfed
 seventy - saithdeg
 several - amryw
 several times - droeon
 severely - yn llym
 sew - gwnio
 sewing - gwniad
 sex - rhyw
 shake - crynu
 shake off - ymysgwyd
 shallow - bas
 shame - gwaradyddo, gwaradwydd, cywilydd
 shape - ffurf
 shapely - lluniaidd
 share - cyfran, dogn, si�r, rhannu
 shark - morgi, siarc
 sharp - miniog
 sharpen - hogi
 shatter - chwalu, dryllio
 shattered - deilchion
 shave - siafio
 she her - hi
 sheep - dafad
 shelf - silff
 shelter - noddi, cysgodi
 sheriff - siryf
 shield - tarian
 shilling - swllt
 shine - sglein
 shine on - tywynnu ar
 shining - gloyw
 ship - llong
 shirt - crys
 shit - cacha
 shiver - crynu
 shoot - saethu
 shop - siop
 shore - glan, traeth
 shoulder - palfais
 shout - disgyr, gweiddi
 shove - hergwd
 shovel - rhofio
 shovelful - rhawiaid
 show - dangos
 shower - cawod
 shrimp - perdysen
 shrink - crebachu
 shut - cau
 shy - cywilgor, swil
 shyness - swilder, yswil
 sickle - cryman
 sickly - afiach
 side - ochr
 siege - gwarchae�digaeth
 sieve - gogr
 sight - golwg
 sign - arwydd
 signal - amneidio
 signature - llofnod
 significance - arwyddoc�d
 silence - mudandod, rhoi taw ar, distawrwydd, dilyn, taw
 silent - tawedog, distaw
 silky - sidanaidd
 silly - dwl, yn wirion, gwirion, hurt
 silver - arian
 similar - cyffelyb
 similar to - tebyg i
 simple - syml
 sin - pechu, pechod
 since - ers, er
 since when - ers pryd, ers faint
 sincere - didwyll, pur
 sinew - giewyn
 sing - canu, pyncio
 singular - unigol
 sister - chwaer
 sisters - chwiorydd
 sit - eistedd
 situation - sefyllfa
 six - chwe, chwech
 sixteen - un ar bymtheg
 sixth - chweched
 sixty - trigain, chwedeg, chwe deg
 size - maintioli, maint
 skill - medr
 skins - crwyn
 skirt - sgert
 sky - awyr
 skyscraper - adeilad uchel
 slacken - llacio
 slam - clep
 slant - slont
 slap - curo, palfod
 slaughter - lladdedigaeth
 slave - caethwas
 slavery - caethwasannaeth
 sleep - cwsg, cysgu
 sleeper - cysgwr
 sleepily - yn gysglyd
 sleepy - cysglyd
 sleet - eirlaw
 sleeve - llawes
 slender - main
 slice - sleisen, tafell
 slot machine - periant slot
 slow - araf
 slow down - arafu
 slumber - hun, huno
 slut - slwt, putain
 sly - dichellgar, cyfrwys
 small - m�n
 small holders - tyddynwyr
 small hours - bore bach
 smaller - llai
 smear - iro
 smell - aroglau
 smile at - gwenu ar
 smith - gof
 smudge - staen
 snake - neidr
 snare - telm
 snatch - cipio, haffio, crafu
 sneeze - tisian
 snore - rhwnc, chwyrnu
 snort - rhwnc
 snow - eira, bwrw eira, odi
 snowflakes - plu eira
 snub - sen
 so - fel, felly, mor
 so and so - hyn a hyn
 so confused - mor drwblus
 so little - cynlleied
 so well off - mor gefnog
 soap - sebon, sabon
 sobbing - beichio crio
 social - cymdeithasol
 socialise - cymdeithasu
 society - cymdeithas
 soft - araf, meddal
 soften - meddalu
 soldier - milwr
 solemn - dwys
 solemnly - yn ddwys
 solid - solet
 solve - datrys
 some - rhai, ambell
 some of - rhai o
 somehow - rhyw ffordd
 someone - rhywun
 something - rhywbeth
 something big - hergod
 sometime - rywbryd
 sometimes - weithiau, ambellwaith
 somewhat - go
 somewhere - rywle, yn rhywle
 son - mab
 son-in-law - daw
 son of - ab, ap
 soon - cynnar
 sore - tost, dolur, dolurus
 sorrow - gofid, dolur
 sorry - yn edifar, edifar
 sort - math
 soul - enaid
 sound - smic, sain, swnio, sw^n
 soup - cawl
 sour - sur
 source - tarddiad, tarddle
 sourly - yn surbwch
 sourness - surni
 south - de
 southern - deheuol
 sovereign - penllywydd
 sow - hwch
 space - gofod
 spacious - ehang
 spare - arbed, hepgor
 sparkle - gwreichioni
 sparks - gwreichionen, gwreichion
 spatial - gofodol
 speak - siarad
 speak about - siarad am
 speak of - dweud am
 speak to - siarad ag
 spear - gwaywffon, picell
 special - arbennig
 species - rhywogaeth
 specification - manylion
 speech - araith
 speeches - anerchiadau
 spell - sillafu
 spend - gwario, treulio
 spider - cob, cor
 spin - nyddu, troelli
 spinster - hen ferch
 spirit - ysbryd
 spit - poeri
 spite - sbeit
 splash - tasgu
 splendid - rhagorol, gwych, ysblennydd
 spoil - andwyo
 sponge - ysbwng
 spontaneous - digymell
 spoon - llwy
 sport - chwarae
 sports - chwaraeon
 sports centre - canolfan chwaraeon
 spot - smotyn, man
 spread - taenu, lledu
 spread over - hulio
 spring - gwanwyn
 square - petryal
 squash - sboncen
 squeak - gwichio
 squirrel - gwiwer
 stab - gwaniad, gwanu
 stable - sefydlog
 stack - helm
 stag - carw
 stain - staen
 stair - gris
 stake - stanc
 stall - stondin
 stalls - corau
 stamp - stamp
 stand - astell, stondin, sefyll
 stand by - sefyll wrth
 standard - safon
 standpoint - safbwynt
 stare - rhythu, syllu
 starling - drudwy
 starry - serog
 start - tasgu, dechrau, rhusio, cychwyn
 starve - llwgu
 starving - llwgu, llwgu
 state - gwladwriaeth
 statements - gosodiadau
 station - stesion, gorsaf
 status - safle
 stay - trigo
 steadiness - cadernid
 steady - sadio, cadarn
 steam - ager
 steel - dur
 steer - llywio
 steering wheel - llyw, olwyn lywio
 step - gris, cam
 stepmother - llysfam
 steps - cerddediad, camau
 stereotyped - ystrydebol
 stethoscope - corn
 stick - glynu wrth, pric
 stick up for you - achub dy gam
 stile - camfa
 still - yn dal i, llonydd, yn stond
 stink - drewi
 stinking - drewllyd
 stir - cyffroi
 stitch - gwnio
 stitching - gwniad
 stomach - stumog
 stone - carreg
 stood - safodd
 stop - peidio, atal, aros
 storehouse - stordy
 stork - storc
 story - hanes
 stout - praff
 stowage - storle
 straight - cymwys, syth
 straight on - syth ymlaen
 straighten - ymsythu
 strain - straen
 strait - swnt, culfor
 strange - rhyfedd, diarth
 stranger - estron, dyn dieithr
 stream - nant, cornant
 street - stryd
 strength - cryfder, nerth, cadernid
 strengthen - cryfhau
 stretch - ymestyn
 stride - brasgamu
 strike - ergydio, bwrw
 striker - ergydiwr
 striking - trawiadol
 strip - llain
 stroke - pratio, anwesu
 strong - abl, cref, grymus, cryf, cadarn
 stronger than - yn drech na
 stubborn - heriog, styfnig
 student - myfyriwr
 studiously - yn fyfyrgar
 stumble - baglan
 stun - syfrdanu
 stunned - yn syfrdan
 subdue - darostwng
 subject - pwnc
 subject of the group - testun siarad
 subscription - tanysgrifiad
 subsist - gofodoli
 substance - gafael
 subtle - cynnil
 succeed - llwyddo
 succeed to - olynu
 success - llwyddiant, llwydd
 successful - lluwyddiannus
 succession - olyniaeth
 suddenly - yn sydyn
 suffering - dioddefaint
 sufficient - digonol
 sugar - siwgr
 suggest - awgrymu
 suggestion - awgrym
 suicide - hunanladdiad
 suit - gweddu
 suitability - cymhwyster
 suitable - addas, pwrpasol, cymwys
 suitably - yn weddus
 sulk - sorri
 sullen - swrth, dreng
 sullenly - yn swrth
 sultry - myglyd
 summer - haf
 summit - blaen, copa
 summons - dyfyn
 sun - haul
 sunbathe - bola heulio
 sunny - tesog
 sunset - machlud
 superficial - arwynebol
 superior - trech
 superior to - yn drech na
 supermarket - archfarchnad
 superstitious - ofergoelus
 supper - ancwyn, swper
 supplementary - atodol
 supply - diwallu
 support - cynnal, cefnogaeth, atgyfnerthu, cefnogi
 supporter - cefnogwr, pleidiwr
 supporting - cynhaliol
 sure - siwr, sicr, yn sicr, dilys
 surface - wyneb
 surname - syrn�m, cyfenw
 surprise - syndod, synnu
 surroundings - amgylchedd
 survey - arolwg
 suspect - drwgdybio
 suspicion - amheuaeth, drwgdybiaeth
 suspicious - drwgdybus
 swan - alarch
 swans - elyrch
 swear - rhegi
 swear and curse - rhegi a thyngu
 sweat - chwys
 sweet - melys
 swim - nofio
 swimmer - nofiwr
 swimming pool - pwll nofio
 swollen - chwyddedig
 sympathy - cydymdeimlad
 system - cyfundrefn, trefn
Have we got this right? Have we missed anything out? Please use the Form below to let us know.
This dictionary is dedicated to the memory of Emrys Rees of Carmarthen (1918 - 2006).


 

Post this page to: del.icio.us Yahoo! MyWeb Digg reddit Furl Blinklist Spurl

Comments

Name
E-mail (Will not appear online)
Title
Comment
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
[Home] [Food & Drink] [Symbols] [Sport] [Products] [Places] [Buildings] [Artists] [Entertainers] [Events] [Famous Welsh] [Journalists] [Musicians] [Politicians] [Songs] [Writers] [Welsh Info] [About Us] [Vox Pop] [Contact Us] [Forums] [Our Sponsors] [Welsh Produce]

All copyrights acknowledged with thanks to Wikipedia. Another site by 3Cat Design 2006-2008
Whilst we try to give accurate information, we accept no liabilty for loss or incorrect information listed on this site.
If you do spot a mistake, please let us know.
Email: [email protected]

 

Key

Bold Red
Internal Link

Red
External Link

 Admission Charges
 Address
 Arts/Galleries
 Buses
 B&B's/Guesthouses Campsites/Carvans
 Castles
 Credit Cards
 Disabled Facilities
 Email
 Farmers Markets
 Fax
 Film
 Food
 Football
 Gardens
 Golf
 Historic Houses
 Hotels
 Libraries
 Museums
 Opening Hours
 Pubs/Bars
 Rugby
 Shops/Gifts
 Taxis:
 Telephone No.
 Theatres
 Tourist Information
 Trains
 Vets
 Web Address
 Welsh Produce
 Youth Hostels
llustration(s) or photograph(s) viewable Illustration(s) or
       photograph(s)

 

This Month

March 2nd

JPR Williams (Rugby player) born 1949 in Cardiff

March 5th

Freddie Welsh (boxer) born 1886 in Pontypridd

March 19th

Julien Macdonald (fasion designer) bron 1972 in Merthyr Tydfil

March 29th

RS Thomas (poet) born 1913 in Cardiff