Investors in Cats
Welsh Icons - Welsh Language
Welsh - English Mini Dictionary

Welsh Icons
About Wales

and all things Welsh

 Back

 Previous

Next

A B D E F G H I J L M N P R S T U W Y

 Welsh - English Dictionary

 cablair - blasphemy
 cacha - excrement (vulgar)
 cachadur - coward
 cadair - chair
 cadarn - strong, powerful, steady
 cadarnhaol - affirmative
 cadarnhau - strengthen, affirm
 cadernid - steadiness, strength
 cadfridogion - generals
 cadw - keep
 cadw rhag - keep from, save from
 cae - field
 cael - have, get, be allowed
 cael gwared ar - get rid of
 cael oddi wrth - get from
 cael sgwrs � - chat with
 caer - castle, fort, city, wall
 caerua - castles; forts
 caethiwed - captivity
 caethwas - slave
 caethwasannaeth - slavery
 caib - mattock
 cais - try, attempt
 calch - lime
 caled - hard
 calendr - calendar
 call - wise, sensible
 callach - wiser
 calon - heart
 calonogi - encourage
 cam - step, crooked
 camarfer - misuse
 camau - steps
 camddeall - misunderstand
 camera - camera
 camfa - stile
 camgymeriad - mistake
 campus - excellent
 can a deg - one hundred and ten
 canfod - perceive
 canfu - discover
 caniat�d - permission
 caniat�u - allow
 canlyniad - consequence
 canlyniadau - consequences, results
 canlynol - following
 canmol - praise
 cannoedd - hundreds; centuries
 cano y dre - town centre
 canol - centre; middle
 canolau - centres; middles
 canolbarth - central area
 canolbwyntio - centre, concentrate
 canolfan - centre
 canolfan chwaraeon - sports centre
 canolog - central
 canolwr - centre
 canran - percentage
 canrif - century
 canrifoedd - centuries
 cant - hundred
 cantal - rim
 canu - sing, chant
 canu grwndi - purr
 canylniad - result
 car - car
 carchar - prison
 carcharor - prisoner
 caredig - kind
 cariad - love, sweat-heart
 cariadon - loves; sweat-hearts
 cariadus - loving
 carid�ms - riff-raff
 cario - carry
 carn - cairn, hoof, handle
 carp - carp
 carreg - stone
 cartref - home
 cartrefig - native
 caru - love
 carw - deer, stag
 carwr - lover
 cas�u - hate
 casbeth - aversion, nuisance
 caseg - mare
 casgen - barrel
 casgl - collection
 casglu - infer, collect
 casineb - hatred
 castell - castle
 cath - cat
 catholig - catholic
 cau - close, shut
 cawdel - mess
 cawl - soup
 cawod - shower
 cawr - giant
 caws - cheese
 ceffyl - horse
 ceffylau - horses
 cefn - back
 cefn gwlad - countryside
 cefnog - courageous, rich
 cefnogaeth - support, encouragement
 cefnogi - support, encourage
 cefnogol - encouraging
 cefnogwr - supporter
 cefnwr - full back
 ceg - mouth
 cegddu - hake
 cegin - kitchen
 ceiniog - penny
 ceisio - seek, ask, try
 ceisio am - apply for
 celain - carcass
 celfyddyd - art, craft
 celfyddydol - artificial
 cellweirus - playful, jocular
 celwydd - lie
 celyn - holly
 cenedl - nation
 cenedlaethol - national
 cenedlaetholwr - nationalist
 cenedlaetholwyr - nationalists
 cenhedlaeth - generation
 cenhedloedd - nations, genders, races, cultures
 cenhedlu - procreate
 cenhinen Bedr - daffodil
 cenlli - torrent
 cerbyd - carriage, vehicle
 cerdd - poem
 cerdded - walk
 cerddediad - walk, steps
 cerddoriaeth - music
 cerddoriaeth roc - rock music
 cerdyn - card
 cerdyn siec - cheque card
 ceriach - trifles
 cerydd - reprimand
 ceryddu - reprimand
 ceseiliau - armpits
 cestyll - castles
 ceunant - ravine
 cewri - giants
 ceyryddf - castles, forts
 chi - you
 chwaer - sister
 chwaeth - taste
 chwaethus - in good taste
 chwaith - either
 chwalu - shatter, break up
 chwarae - game, sport, play
 chwarae am - play for
 chwarae dros - play for
 chwarae triciau - play tricks
 chwaraeon - games, sports
 chwaraewr - player
 chwarter - quarter
 chwe - six
 chwe deg - sixty
 chwech - six
 chweched - sixth
 chwedeg - sixty
 chwedl - tale
 Chwefor - February
 chwerthin - laugh
 chwerthin am ben - laugh at
 chwerthiniad - laugh
 chwerw - bitter
 chwerwedd - bitterness
 chwibanu - whistle
 chwilio - examine
 chwilio am - search for, look for
 chwiorydd - sisters
 chwith - left
 chwithig - awkward
 chwyddedig - swollen
 chwyldro - revolution
 chwyldroadol - revolutionary
 chwyrnellu - whirl, whizz
 chwyrnu - snore
 chwys - sweat
 ci - dog
 cicio - kick
 cig - meat
 cig eidion - beef
 cig moch - bacon
 cig oen - lamb
 cigfran - raven
 cigydd - butcher
 cilio - recede
 cilio rhag - retreat from, flee
 cimwch - lobster
 cinio - dinner, lunch
 cip - glimpse
 cipio - capture
 cipolwg - glance
 claddu - bury
 claim - hawlio
 Clawdd Offa - Offa's Dyke
 clawr papur - paperback
 clebar - tattle
 clebran - chatter
 clecian - click, rattle
 cleisiau - bruises
 clep - slam
 clir - clear
 cloc - clock
 cloc larwm - alarm clock
 cloch - bell
 cloddio - dig
 clogwyn - cliff
 cloi - look
 clorian - scales
 clust - ear
 clustfeinio - listen attentively
 clustog - pillow
 clwb - club
 clwstwr - cluster
 clwt - patch
 clwyd - gate
 clyd - cosy
 clyfreb - witticism
 clytiog - patched
 clywadwy - audible
 clywed - hear
 clywed am - hear about
 cnau - nuts
 cnawd - flesh
 cnoi - chew
 cnwch - joint, intercourse
 cnwd - crop
 cnwpa - club
 cnyciog - lumpy
 cob - tuft, spider
 coban - cloak
 cobler - cobbler
 coblera - coble
 cobleraidd - clumsy
 coch - red
 cochddu - brownish
 cochi - blush, redden
 cochiad - grouse
 cochlas - purple
 cochli - hide, cloak
 cocian - cackle
 cocos - cockles
 cocyn - bundle
 cod - bag, pouch, pod
 codaid - bagful
 codi - rise, get up, lift, cause
 codi ofn ar - frighten
 codiad - rising, rise
 codl - nonesense
 codlwr - muddler
 codog - baggy, rich
 codwm - fall
 codymu - fall, wrestle
 coed - wood, trees, timber
 coedydd - Woods, timbers
 coelcerth - bonfire
 coes - leg
 coeth - fine, pure, cultured
 cof - memory, remembrance
 coffi - coffee
 cofiadwy - memorable
 cofio - remember
 cofio am - remember about
 cofio at - remember to
 cofnodi - register, record
 cofnodi - record, register
 cofrestr - register
 cofrestrcywair - register
 cofrestru - register
 cofrestrydd - registrar
 coginio - cook
 coleg - college
 colegau - colleges
 coll - loss, failing
 colled - loss
 colli - lose, miss
 colomen - dove
 colomennod - pigeons
 comisiwn - commission
 conach - grumble
 concro - conquer
 condemniad - condemnation
 consensws - consensus
 consi - conscientious objector
 conwyddau - conifers
 copa - summit, top
 copi - copy
 c�pio - cope
 copr - copper
 cor - dwarf; spider
 corachod - dwarves
 corau - choirs, stalls
 corbenfras - haddock
 corddi - churn, agitate
 corff - corpse, body
 corfforaethol - corporation
 corgimwch - prawn
 corlan - fold
 corlannu - fold
 corn - horn, roll, corn, stethoscope
 cornant - stream, brook
 cornel - corner
 cornelu - corner
 cornio - butt
 coron - crown
 coroni - crown, coronation
 coroniad - coronation
 coronog - crowned
 corrach - dwarf
 corrod - dwarves; spiders
 cors - bog, fen
 corstir - marshland
 corun - crown of the head
 corwynt - hurricane
 cosb - fine, penalty, punishment
 cosbedigaeth - punishment
 cosbi - punish
 cosbol - punitive
 costau - costs
 costrelu - bottle
 costus - expensive
 cosyn - cheese
 cot - coat
 cownter - counter
 crac - angry
 crafangu - claw
 craff - observant
 craffu - look carefully
 crafu - snatch
 craig - rock; cliff
 cranc - crab
 cras - rough
 crasu - bake, roast
 crau - hole
 cread - creation
 creadigol - creative
 creadur - creature
 crebachu - shrink
 cred - belief, faith
 credadun - believer
 credo - creed
 credu - think, believe
 credwr - believer
 credyd - credit
 cref - strong
 crefftwr - craftsman
 crefu - plead
 crefu ar - bef
 crefydd - religion
 creigiau - rocks; cliffs
 creision - crisps
 creisionyd - cornflakes
 creithiau glo - coal scars
 creu - create
 creulon - cruel
 cr�wr - creator
 crib m�n - fine comb
 cribo - comb
 crin - withered
 crio - cry
 criw - crew
 croes - cross
 croes achos - counter charge
 croesawu - welcome
 croesffordd - crossroads
 croesi - cross
 croeso - welcome
 crog - cross, crucifix
 croglofft - garret
 crogwr - hangman
 crwca - crooked
 crwm - crooked, bent
 crwn - round
 crwydro - wander
 crwyn - skins
 crybwyll - mention, reference
 crychu - curl up
 crydcymalau - rheumatism
 cryf - strong
 cryfder - strength
 cryfhau - strengthen, strenghen
 cryman - sickle
 crymffast - lout
 cryn - great, numerous, considerable
 cryn amrywiaeth - quite a variety of
 cryn ddeg - almost ten
 cryn tipyn - quite a lot
 cryndod - quivering, trembling
 crynedig - trembling
 crynu - shiver, shake
 crys - shirt
 cuddfa - hiding place
 cuddio - hide, conceal
 cul - narrow, narrow-minded
 culfor - strait
 cun - dear, beloved
 curiad - throb, beat
 curo - beat, slap, hit, knock
 curyll - hawk
 cusan - kiss
 cwn - dogs
 cwbl - all, total
 cwch - boat
 cwestiwn - question
 cwffio - fight
 cwingen - rabbit
 cwlt - cult
 cwm - valley, dale, glen
 cwmni - company
 cwmn�au - companies
 cwmwl - cloud
 cwn - dogs
 cwpan - cup
 cwpwrdd - cupboard
 cwrdd � - meet
 cwricwlwm - curriculum
 cwrt - court
 cwrw - beer
 cwsg - sleep
 cwsmeriaid - customers
 cwympo - fall, drop
 cwyno - complain
 cyn - chisel
 cybydd - miser
 cychwy - set out
 cychwyn - start
 cychwynnol - initial
 cyd - joint, united
 cyd-ddigwyddiad - coincidence
 cyd-destun - context
 cyd-dynnu - get on with
 cydbriodi - intermarry
 cydbwysedd - balance
 cydio - grasp, hold
 cydletywr - fellow lodger
 cydnabod - acknowledge, recognise
 cydnabyddedig - acknowledged
 cydradd - equal
 cydsynio - agree
 cydweithio - co-operate
 cydweithrediad - co-operation
 cydweithredol - co-operative
 cydweithredu - cooperate
 cydwybod - conscience
 cydwybodol - conscientious
 cydymdeimlad - sympathy
 cyfadde - admit
 cyfaddef - confess, admit
 cyfaill - friend
 cyfalaf - capital
 cyfalafol - capitalist
 cyfamod - covenant, engagement
 cyfan - lot, everything, total, all, whole
 cyfandir - continent
 cyfandirol - continental
 cyfansoddiad - constitution
 cyfarch - greet
 cyfarchion - greetings
 cyfarfod - meeting
 cyfarfod � - meet
 cyfarfod ag - meet with
 cyfartal - equal, average
 cyfarwydd - familiar
 cyfarwyddiadau - instructions
 cyfateb - correspond, agree
 cyfated - correspond
 cyfathreb - communication
 cyfathrebu - communicate
 cyfeiliant - accompaniment
 cyfeillfarwch - friendship
 cyfeillgar - friendly
 cyfeillgarwch - friendship
 cyfeillion - friends
 cyfeiriad - direction, address
 cyfeirio - direct, refer
 cyfenw - surname
 cyfer - direction
 cyffelyb - similar
 cyffelybu - compare
 cyffes - confession
 cyffesu - confess
 cyfforddus - comfortable
 cyffredin - common, ordinary
 cyffredinol - common, genral
 cyffro - excitement, agitation
 cyffroi - stir
 cyffrous - exciting
 cyffwrdd ag - touch
 cyfiawnder - justice
 cyfieithu - translate
 cyfieithwyr - translators
 cyfieithydd - translator
 cyflawn - complete, full
 cyflawni - complete, accomplish, achieve, commit
 cyfle - chance, opportunity
 cyfleus - convenient
 cyfleusterau - opportunities
 cyflogi - hire, employ
 cyflwr - condition
 cyflwyniad - introduction, presentation
 cyflwyno - dedicate
 cyflym - fast, quick
 cyfnewid - change, commerce, exchange
 cyfnod - period, age
 cyfoeth - wealth
 cyfoethog - rich
 cyfoethogi - enrich
 cyfradd - rate
 cyfradd llog - rate of interest
 cyfraith - law
 cyfran - share, portion, quota
 cyfraniad - contribution
 cyfrannu - cintribute
 cyfrannu at - contribute to
 cyfreithiwr - lawyer
 cyfres - series
 cyfrif - count, number, opinion, view
 cyfrifadur - computer
 cyfrifiad - reckoning
 cyfrifol - responsible
 cyfrifoldeb - responsibility
 cyfrifon - accounts
 cyfrinach - secret
 cyfrwng - means, medium
 cyfrwys - cunning, sly
 cyfryngau torfol - mass media
 cyfryngu - mediate
 cyfun - comprehensive
 cyfundrefn - system, order
 cyfundrefnu - organise
 cyfweld - interview
 cyfyngedig - limited
 cyhoedd - public
 cyhoeddi - publish, announce
 cyhoeddiad - announcement
 cyhoeddus - public
 cyhoeddusrwydd - publicity
 cyhoeddwyr - publisher
 cyhuddiad - accusation
 cyhuddo - accuse, charge
 cyhyd ag - as long as
 cyhyrau - muscles
 cyhyren - conger eel
 cylchgrawn - magazine
 cylchgronau - magazines
 cylcho - circle
 cyll - hazel
 cyllell - knife
 cyllid - finance
 cyllyll - knives
 cymaint - as large, as many
 cymau - vallays; dales; glens
 cymdeithas - society
 cymdeithasol - social
 cymdeithasu - socialise
 cymdeithion - companions
 cymdogion - neighbours
 cymell - compel, persuade
 cymeradwyaeth - applause
 cymeradwyo - recommend
 cymhariaeth - comparison
 cymharol - comparative, comparatively
 cymharu - compare
 cymhelliant - motivation
 cymhellion - motives
 cymhleth - complex, complicated
 cymhwyster - competence, qualification, suitability
 cymodi - reconcile
 cymoedd - vallays, dales, glens
 cymorth - help
 Cymraeg - Welsh
 Cymreig - pertaining to Wales or the Welsh
 cymrodoriaeth - fellowship
 Cymru - Wales
 cymry - Welsh people
 cymryd - accept, take
 cymryd ar - pretend
 cymryd mantais ar - take advantage of
 cymsygedd - mixture
 cymuned - community
 cymunedau - communities
 cymwynas - favour
 cymwys - suitable, straight
 cymydog - neighbour
 cymysg - mixed
 cyn - before, as
 cyn bo hir - before long
 cyn lleied ag - as little as
 cyndfawr - productive
 cyndio - crop
 cyndiol - productive
 cynfas - canvas
 cynffon - tail
 cyngerdd - concert
 cynghori - advise
 cynghorion - words of advice
 cynghorwr - counsellor
 cyngor - advice
 cynhadledd - conference
 cynhaea - harvest
 cynhaliad - support
 cynhaliaeth - maintenance
 cynhaliol - supporting
 cynhenid - natural, inborn
 cynhwysfawr - comprehensive
 cynhyrchu - produce
 cynhyrfu - excite, trouble, agitate
 cynigiad - proposal
 cynlleied - so little
 cynllun - plot, plan, scheme, design
 cynllunio - design
 cynnal - hold, support, maintain, support
 cynnar - early, soon
 cynnes - warm
 cynnig - offer, attempt, try, propose
 cynnil - subtle
 cynnud - fuel, firewood
 cynnull - collect, assembly
 cynnwrf - commotion, excitement
 cynnwys - content, contain, include
 cynnydd - progress, increase
 cynnyrch - produce, yield
 cynoesol - primeval
 cynoeswr - ancient
 cynorthwyo - help, assist
 cynorthwyol - auxiliary
 cynradd - primary
 cynrychiol - present
 cynrychiolaeth - representation
 cynrychioli - represent
 cynrychioliad - representation
 cynrychiolwyr - delegates, representatives
 cynta - first
 cyntri lump - country bumpkin, yokel
 cynulliad - gathering
 cynyddol - increasing
 cynyddu - increase, grow
 cyrchu - attack, fetch
 cyrff - corpses, bodies
 cyrraedd - arrive, reach
 cyrsiau - courses
 cysglyd - sleepy
 cysgodi - shelter
 cysgu - sleep
 cysgwr - sleeper
 cyson - regular, consistent
 cystal - as good, just as well
 cysur - comfort, consolation
 cyswllt - connection
 cysylltiad - conjunction
 cysylltiad - conjunction, connection, link
 cysylltu - link, associate
 cysylltu - contact, get in touch with
 cythraul - devil
 cythrel - devil
 cythruddo - annoy
 cytundeb - agreement, treaty
 cytuno - agree
 cyw i�r - chicken
 cywair - order, tune
 cywilgor - shy
 cywilydd - shame
 cywir - correct, loyal
 cywiro - correct

Have we got this right? Have we missed anything out? Please use the Form below to let us know.
This dictionary is dedicated to the memory of Emrys Rees of Carmarthen (1918 - 2006).


 

Post this page to: del.icio.us Yahoo! MyWeb Digg reddit Furl Blinklist Spurl

Comments

Name
E-mail (Will not appear online)
Title
Comment
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
[Home] [Food & Drink] [Symbols] [Sport] [Products] [Places] [Buildings] [Artists] [Entertainers] [Events] [Famous Welsh] [Journalists] [Musicians] [Politicians] [Songs] [Writers] [Welsh Info] [About Us] [Vox Pop] [Contact Us] [Forums] [Our Sponsors] [Welsh Produce]

All copyrights acknowledged with thanks to Wikipedia. Another site by 3Cat Design 2006-2008
Whilst we try to give accurate information, we accept no liabilty for loss or incorrect information listed on this site.
If you do spot a mistake, please let us know.
Email: [email protected]

 

Key

Bold Red
Internal Link

Red
External Link

 Admission Charges
 Address
 Arts/Galleries
 Buses
 B&B's/Guesthouses Campsites/Carvans
 Castles
 Credit Cards
 Disabled Facilities
 Email
 Farmers Markets
 Fax
 Film
 Food
 Football
 Gardens
 Golf
 Historic Houses
 Hotels
 Libraries
 Museums
 Opening Hours
 Pubs/Bars
 Rugby
 Shops/Gifts
 Taxis:
 Telephone No.
 Theatres
 Tourist Information
 Trains
 Vets
 Web Address
 Welsh Produce
 Youth Hostels
llustration(s) or photograph(s) viewable Illustration(s) or
       photograph(s)

 

This Month

March 2nd

JPR Williams (Rugby player) born 1949 in Cardiff

March 5th

Freddie Welsh (boxer) born 1886 in Pontypridd

March 19th

Julien Macdonald (fasion designer) bron 1972 in Merthyr Tydfil

March 29th

RS Thomas (poet) born 1913 in Cardiff